Statuten & Huishoudelijk Reglement

Statuten B.V. Scylla

Statuten B.V. Scylla 2018-06-05

 

Huishoudelijk reglement B.V. Scylla

Artikelen zijn onderhevig aan wijzigingen (door ALV). Het bestuur is in bezit van de meest actuele versie.

HOOFDSTUK 1: Leden, teams
HOOFDSTUK 2: Het bestuur
HOOFDSTUK 3: Commissies
HOOFDSTUK 4: Functionarissen
HOOFDSTUK 5: Algemene Ledenvergadering
HOOFDSTUK 6: Raad van Advies
HOOFDSTUK 7: Wedstrijden, Trainingen
HOOFDSTUK 8: Financiële Verplichtingen
HOOFDSTUK 9: Benoeming Ereleden enLeden van Verdienste
HOOFDSTUK 10: Overige bepalingen

Versie: 08-05-2018

HOOFDSTUK 1: Leden, teams
Artikel 1.1: Algemeen
 

Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan de regeling door de Algemene Ledenvergadering wenselijk wordt geacht (Artikel 9 van de statuten).

Artikel 1.2: Actief lid
Een actief lid is een lid die een rol vervult binnen de vereniging als (kandidaats)bestuurslid, commissielid, scheidsrechter met een BS3 of BS4 diploma, coach of train(st)er.
Artikel 1.3: Uitschrijven

 

a) Indien voor 15 april door de secretaris van een competitielid (vergelijk artikel 1.6) geen schriftelijk bericht van beëindiging van het lidmaatschap is ontvangen, wordt dat competitielid geacht het lidmaatschap als wedstrijdlid van de vereniging het volgende verenigingsjaar (1 september tot en met 31 augustus) te willen continueren. Wanneer een competitielid zich wenst uit te schrijven na het verstrijken van de deadline en voor 15 april, zal dit gepaard gaan met een boete voor het betreffende competitielid (zie boetelijst op onze website). Gebeurt de uitschrijving na 1 juli, dan wordt het competitielid geacht het lidmaatschap en de daarbij behorende contributie te willen continueren.

b) Indien door de secretaris van een trainingslid (vergelijk artikel 1.6) geen schriftelijk bericht, inhoudende de wens het lidmaatschap van de vereniging te continueren, wordt ontvangen, wordt dat trainingslid geacht het lidmaatschap van de vereniging het volgende verenigingsjaar (1 september tot en met 31 augustus) te willen continueren.

c) Het lid is contributie verschuldigd tot het einde van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap beëindigd is (1 september tot en met 31 augustus). Aan het eind van het verenigingsjaar wordt besloten wie al dan niet contributie toegekend wordt.

d) Indien een competitielid zijn/haar lidmaatschap als wedstrijdlid wenst om te zetten in een lidmaatschap als trainingslid, dient het competitielid zich uit te schrijven voor 1 juni. Wanneer een competitielid zich wenst om te zetten naar trainingslid na het verstrijken van de deadline en voor 1 juli, zal dit gepaard gaan met een boete voor het betreffende competitielid (zie boetelijst). Gebeurt het verzoek tot omzetten na 1 juli, dan wordt het competitielid geacht het lidmaatschap als wedstrijdlid en de daarbij behorende contributie te willen continueren.

 

Artikel 1.4: Toelating nieuw leden
 

Toelating van nieuwe leden geschiedt in volgorde van plaatsing op de wachtlijst, dan wel in volgorde van aanmelding, waarbij nieuwe leden die zich aanmelden als competitielid voorrang genieten op nieuwe leden die zich aanmelden als trainingslid. Het bestuur behoudt zich het recht nieuwe trainingsleden voorlopig te weigeren voor een team en op de wachtlijst te plaatsen indien er ofwel drie
trainingsleden ingeschreven staan in het betreffende team ofwel een nieuw competitielid op de wachtlijst staat. Per 1 november wordt de mogelijkheid op extra wedstrijdleden heroverwogen en kunnen trainingsleden op de wachtlijst alsnog toegelaten worden. Daarnaast kan het bestuur, in geval van een te groot verschil tussen gewenst niveau en dat van het eerstkomend kandidaat-lid, van deze regel afwijken.

Artikel 1.5: Teaminhoud
Elk team bestaat uit minimaal zeven, maximaal twaalf competitieleden (gewone leden in de zin van artikel 3.2 van de statuten van de NBB) en eventuele trainingsleden (buitengewone leden in de zin van artikel 3.3 van de statuten van de NBB). Het aantal competitieleden kan slechts tot meer dan twaalf worden uitgebreid indien daartoe unaniem door de competitieleden van dat team wordt besloten.
Artikel 1.6: Captainverplichtingen
 

Captains van teams dienen vastgesteld en bekend gemaakt te worden aan het bestuur tijdens de eerste week van het seizoen. De captain is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het team en de vereniging, is verantwoordelijk voor het controleren van de wedstrijduitslagen in het digitaal wedstrijdformulier voor deze worden vastgelegd, en dient aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergaderingen zoals uitgeschreven door het bestuur van de vereniging. Indien de captain niet aanwezig kan zijn dient hij tijdig een vervanger te regelen en dit kenbaar te maken aan het bestuur.

 

HOOFDSTUK 2: Het bestuur
Artikel 2.1: Bestuursvergaderingen
Bestuursvergaderingen zijn openbaar.

 

Artikel 2.2: ALV
 

Het bestuur brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van de vergaderingen waarop het de vereniging vertegenwoordigd heeft.

Artikel 2.3: Verplichtingen penningmeester
De penningmeester van de vereniging presenteert een maand voor aanvang van de datum van de eerste ALV van het seizoen een voorlopige begroting. Tevens dienen de begroting en de verwachte afrekening van het lopende verenigingsjaar te worden gepresenteerd om een beter gefundeerde besluitvorming mogelijk te maken. De penningmeester legt gedurende het seizoen verantwoording af aan de Kascontrolecommissie door meermaals overleg en transparantie betreft de boekhouding.
Artikel 2.4: Verplichtingen secretaris
De secretaris dient voor 15 april de leden schriftelijk op de hoogte te stellen van artikel 1.3.a en 1.3.b.
Artikel 2.5: Benoeming kandidaatsbestuur
 

Alvorens de opening van de sollicitaties voor het kandidaatsbestuur stelt het bestuur in overleg met de Raad van Advies een sollicitatiecommissie samen. De sollicitatiecommissie heeft de taak om het kandidaatsbestuur te benoemen. De sollicitatiecommissie bestaat tenminste uit twee bestuursledenen een lid van de Raad van Advies. Indien mogelijk wordt dit aangevuld door een lid zonder bestuursverleden bij de vereniging en een niet-lid. Indien de sollicitatiecommissie een lid van de commissie en/of het lid van de commissie zichzelf onvoldoende onafhankelijk acht ten opzichte van één van de sollicitanten, moet hij/zij uit de commissie te stappen. De plek in de commissie wordt ingenomen door een bestuurslid of lid van de Raad van Advies. Bestuurders of andere leden die niet in de sollicitatiecommissie zitten, worden geacht zich volledig buiten de sollicitatieprocedure te houden, met de uitzondering dat bestuurders een profielschets mogen opstellen voor een mogelijke opvolger.

 

HOOFDSTUK 3: Commissies
Artikel 3.1: Uitvoering bestuurstaken door commissies
Bepaalde bestuurstaken kunnen uitgevoerd worden door commissies.
Artikel 3.2: Benoemen van commissies
Het bestuur benoemt de commissies. Bij de benoeming van deze commissies neemt het bestuur kennis van het standpunt van de algemene ledenvergadering.
Artikel 3.3: Commissie-inhoud
De commissies bestaan zo veel mogelijk uit niet-bestuursleden.
Artikel 3.4: Vrijheid binnen commissie
Het bestuur garandeert binnen haar verantwoordelijkheid de commissies een zo groot mogelijke vrijheid.
HOOFDSTUK 4: Functionarissen
Artikel 4.1: Verplichting Niveau 2-scheidsrechterslicentie
 

a) Alle competitieleden dienen in het bezit te zijn van een niveau 2-scheidsrechterslicentie. Het bestuur stelt vast welke competitieleden niet in het bezit zijn van een niveau 2-scheidsrechterslicentie. Deze leden dienen de eerste volgende cursusmogelijkheid te volgen met inachtneming van eerst volgende art 4.2 en 4.3. Indien een lid niet slaagt bij het examen van de cursus, beoordeelt het bestuur, na het betreffende competitielid te hebben gehoord, of er sprake is van moedwillig zakken. Komt het bestuur tot de redelijke overtuiging dat van moedwillig niet behalen sprake is, dan wordt artikel 4.7 lid a) van toepassing geacht. Komt het bestuur niet tot die overtuiging, dan moet de cursus zo spoedig mogelijk opnieuw gevolgd worden. Indien er sprake is van moedwillig niet behalen, wordt er een boete opgelegd (zie boetelijst).

b) Alle competitieleden die in het bezit zijn van een scheidsrechterslicentie, dienen deze te gebruiken in dienst van de vereniging waar hij/zij lid is, tenzij anders door het bestuur wordt bepaald. Wanneer huidige competitieleden fluiten voor andere verenigingen zonder instemming van het bestuur, kunnen zij geschorst worden.

Artikel 4.2: Scheidsrechterspunten
Door ieder team dient een aantal scheidsrechterspunten geleverd te worden, overeenkomend met het aantal punten dat door de NBB Afdeling Noord wordt toegekend aan het niveau waarop dat team de komende competitie zal spelen (de teampunten). Tevens dient ieder team te voldoen aan de eisen die de NBB Afdeling Noord stelt aan de hoogte van de rang van de door het desbetreffende team te leveren scheidsrechter.
Artikel 4.3: Aanleveren Niveau 2-scheidsrechters
Uiterlijk een week voor de door de NBB Afdeling Noord vastgestelde uiterste datum dient ieder team bij de scheidsrechterscoördinator de scheidsrechter(s) te hebben opgegeven die het in artikel 4.2 bedoelde aantal scheidsrechterspunten opleveren. Deze datum, het vereiste aantal scheidsrechterspunten en de puntenwaardering per scheidsrechter(s-poule) worden zo vroeg mogelijk door het bestuur bekend gemaakt.
Artikel 4.4: Sancties gebrek aan scheidsrechterspunten
Het bestuur is verplicht, indien aan de vereniging sancties worden opgelegd naar aanleiding van een te gering aantal geleverde scheidsrechterspunten, die sancties slechts van toepassing te doen zijn op competitieleden van die teams, die te weinig scheidsrechterspunten hebben geleverd.
Artikel 4.5: Vrijwillige terugtrekking scheidsrechter
Een scheidsrechter zoals bedoeld in artikel 4.3, mag zich in het lopende verenigingsjaar niet terugtrekken, tenzij tezelfdertijd een (aantal) opvolg(st)er(s) wordt geleverd met correcte scheidsrechterslicentie en een punteninbreng die minstens gelijkwaardig is aan die van de terug te trekken scheidsrechter.
Artikel 4.6: Gedwongen terugtrekking scheidsrechter
Indien een scheidsrechter zoals bedoeld in artikel 4.3 in opdracht van de NBB Afdeling Noord moet worden teruggetrokken, is het team waarvoor hij/zij fluit verplicht om binnen de door de NBB Afdeling Noord gestelde termijn (een) opvolg(st)er(s) te leveren met correcte scheidsrechterslicentie en een punteninbreng die minstens gelijkwaardig is aan die van de terug te trekken scheidsrechter.
Artikel 4.7: Consequenties niet nakomen verplichting Niveau 2-scheidsrechterslicentie
a) Voor individuele competitieleden geldt dat er bij niet nakomen van de in artikel 4.1 vervatte verplichtingen, een boete wordt opgelegd (zie boetelijst voor verdere toelichtingen).

b) Voor teams geldt dat bij niet nakomen van de in artikel 4.2, eerste zin, vervatte verplichting, het desbetreffende team wordt teruggetrokken door de vereniging uit de competitie en een teamboete wordt opgelegd, gelijk aan de door de NBB Afdeling Noord opgelegde boete voor terugtrekking van het betreffende team.

c) Indien het team niet door de vereniging wordt teruggetrokken uit de competitie, wordt er door het bestuur een boete geheven gelijk aan de door de NBB Afdeling Noord opgelegde boete voor terugtrekking van het betreffende team, die wordt teruggestort aan het eind van het verenigingsjaar, indien aan de volgende verplichtingen wordt voldaan:

1. als het team geen scheidsrechters heeft, moet dat team hetzelfde verenigingsjaar voldoende leden tot niveau 2-scheidsrechter opleiden om aan het aantal te leveren punten overeenkomstig artikel 4.2 te voldoen. Na 1 seizoen actief te hebben gefloten moeten deze niveau 2-scheidsrechter opgeleid worden tot niveau 3-scheidsrechter.
2. Als het team slechts niveau 2-scheidsrechter heeft en de eis van de NBB Afdeling Noord is dat er door dat team minimaal een aspirant-niveau 3-scheidsrechter geleverd moet worden, dan moet dat team in hetzelfde verenigingsjaar niveau 2-scheidsrechter opleiden tot niveau 3-scheidsrechter. Daarbij is het een eis van de NBB Afdeling Noord dat de op te leiden niveau 2-scheidsrechter minimaal 10 wedstrijden in maximaal 2 seizoenen hebben gefloten. Het is verplicht om zoveel niveau 2-scheidsrecher tot niveau 3-scheidsrechter op te leiden dat zij tenminste een niveau 3-scheidsrechterspoule vormen.

d) Het bestuur kan op goede gronden een uitzondering maken op a), b) en c). Bij het hanteren van de in artikel 4.7 vervatte regels wordt rekening gehouden met het aantal nieuwe leden binnen een team.

Artikel 4.8: (ter informatie bij artikel 4.9)
Alle competitieleden zijn verplicht op aanschrijven van de wedstrijdsecretaris als jurylid te fungeren bij thuiswedstrijden van de vereniging. Bij niet verschijnen zonder zelf tijdig voor een vervang(st)er te hebben gezorgd, wordt door de vereniging een boete opgelegd (zie boetelijst).
Artikel 4.9: Vrijstelling van jurylid
Leden van het bestuur, scheidsrechters met niveau 3-licentie en/of hoger, aspirant-niveau 3-scheidsrechters, leden die training geven en/of coachen, hebben recht op vrijstelling van het bepaalde in artikel 4.8. Alle bovengenoemde leden kunnen te kennen geven van het recht van vrijstelling te willen afzien. Ten aanzien van andere dan bovengenoemde leden is de wedstrijdsecretaris bevoegd in bijzondere gevallen aangepaste regelingen te treffen.
Artikel 4.10: Verplichtingen coachlicentie
Wanneer een lid een coachlicentie behaald binnen de vereniging, moet dit lid minstens twee seizoenen coachen bij de vereniging, met ingang van het eerste seizoen nadat de licentie is behaald. Coacht het lid minder dan twee seizoenen, dan zal het lid de kosten van het behaalde diploma moeten terugbetalen naar verhouding van het aantal seizoenen dat het lid is blijven coachen. Dit wordt vastgelegd in een contract tussen het lid en het bestuur.
HOOFDSTUK 5: Algemene ledenvergaderingen
Artikel 5.1: Verplichte aantal ALV per verenigingsjaar
Tenminste één keer per verenigingsjaar (met regelmatige tussenpozen) wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
Artikel 5.2: ALV inhoud
Voorstellen voor het agendapunt “Wat verder ter tafel komt”, moeten direct na de opening van de vergadering worden ingediend.
Artikel 5.3: Stemming
Over alle in de agenda vermelde punten kan gestemd worden, met inachtneming van het in artikel 5.4 en 5.5 gestelde.
Artikel 5.4: Wat verder ter tafel komt
Voorstellen ingediend voor het agendapunt “Wat verder ter tafel komt” kunnen ter stemming worden gebracht, tenzij ze naar het oordeel van het bestuur zo verstrekkend zijn, dat publicatie vooraf noodzakelijk wordt geacht.
Artikel 5.5: Rondvraag
Tijdens het agendapunt “Rondvraag” is het niet mogelijk zaken ter stemming te brengen.
HOOFDSTUK 6: Raad van Advies
Artikel 6.1: Doel Raad van Advies
De Raad van Advies heeft tot doel advies uit te brengen aan het bestuur met betrekking tot de volgende punten:

1. Overdracht van kennis tussen verschillende besturen,

2. Het aandragen van aandachtspunten voor het bestuur,

3. Naleving van statuten en het huishoudelijke reglement,

4. Tussentijdse (tussen de algemene ledenvergaderingen)evaluatie van het functioneren van het bestuur.

Artikel 6.2: Benoeming Raad van Advies
Benoeming van de Raad van Advies vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering van B.V. Scylla
Artikel 6.3: Samenstelling Raad van Advies
1. De Raad van Advies bestaat uit minimaal twee personen,

2. Indien er niet voldoende kandidaten zijn, dient het bestuur in goed overleg met de overige leden van de Raad van Advies op korte termijn voor aanvulling te zorgen.

Artikel 6.4: Profielschets leden Raad van Advies
Leden van de Raad van Advies kenmerken zich door bestuurlijke ervaring, grote betrokkenheid bij de vereniging of andere vormen waardoor zij bijdragen aan het doel van de Raad van Advies.
Artikel 6.5: Overleg Raad van Advies
De Raad van Advies overlegt 6 maandelijks. Dit zal wisselend gebeuren tussen het gehele bestuur en alleen de voorzitter en secretaris. Het bestuur verstuurt uitnodigingen voor de bijeenkomst van de Raad van Advies. De uitnodigingen dienen minimaal 3 weken voor de streefdatum te zijn verstuurd en bevatten een voorstel m.b.t. de agenda, datum, tijd en locatie van het overleg. Het overleg is in principe openbaar.
Artikel 6.6: Agenda Raad van Advies
De definitieve agenda van de Raad van Advies komt in goed overleg tussen de Raad van Advies en het bestuur tot stand. Leden van de Raad van Advies kunnen punten aandragen tot een week voor de datum van overleg bij de voorzitter van het bestuur.
Artikel 6.7: Notulen Raad van Advies
De notulen worden door de secretaris van het bestuur gemaakt en worden binnen twee weken na het overleg onder de leden van het bestuur en Raad van Advies verspreid. De notulen zijn in principe openbaar en opvraagbaar door leden van B.V. Scylla.
HOOFDSTUK 7: Wedstrijden, trainingen
Artikel 7.1: Tenuekleur
De teams dienen, indien zij uitkomen in de competitie of in toernooien, te spelen in de verenigingskleuren. Voor de dames zijn deze: zwart met witte of rode cijfers; bijpassende zwarte broek. Voor de heren zijn deze: zwart shirt met witte of rode cijfers, bijpassende zwarte broek. Bij aanschaf van een nieuw tenue dient het bestuur geraadpleegd te worden om een uniformiteit wat kleding betreft te kunnen waarborgen.
Artikel 7.2: Verdeling
Het bestuur dient te streven naar een rechtvaardige verdeling van trainersuren, trainingsuren, trainingstijden en trainingsaccommodatie.
HOOFDSTUK 8: Financiële verplichtingen
Artikel 8.1: Machtigingsformulier
Leden zijn verplicht een machtigingsformulier te tekenen waarin de penningmeester wordt gemachtigd de contributie middels een automatische incasso in twee of drie termijnen af te schrijven. Het eerste deel van de contributie wordt in oktober/november afgeschreven en het tweede deel in januari/februari. Het eventuele derde termijn wordt in mei afgeschreven. Tevens wordt de penningmeester middels dit formulier gemachtigd de eventueel aan het lid opgelegde boetes via een automatische incasso te innen.
Artikel 8.2: Borg indien machtigingsformulier niet getekend
Leden die gegronde redenen hebben het in artikel 8.1 genoemde machtigingsformulier niet te tekenen, worden geacht de volledige contributie verhoogd met een borg van €30,- voor eventuele boetes voor 1 oktober van het lopende seizoen te betalen. Eventuele borgteruggave vindt plaats aan het eind van het seizoen.
Artikel 8.3: Incasso boetes
Opgelegde boetes worden tijdens de 2e en 3e incassotermijn geïncasseerd samen met de contributie. Leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele boetes en teamboetes (door individuen respectievelijk door de competitieleden van een team te betalen).
Artikel 8.4: Boete uitkering
Er worden boetes opgelegd voor het niet (zorgvuldig) uitvoeren van de taken als scheidsrechter, tafelaar en/of zaalcommissaris (zie boetelijst).
Artikel 8.5: Schorsing leden bij niet nakomen financiële verplichtingen
Leden met financiële verplichtingen uit voorafgaand(e) verenigingsja(a)r(en) kunnen door het bestuur geschorst worden. Bij aanhoudende weigering tot het voldoen van schulden kunnen leden ontzet worden. Tot schorsing of ontzetting gaat het bestuur slechts over na zorgvuldige afweging. Het betreffende lid dient vooraf gehoord te worden. De duur van de schorsing wordt door het bestuur bepaald.
Artikel 8.6: Betalingswijze
Zowel betalingen aan (contributie, boetes enzovoort), als betalingen door (rekeningen, declaraties enzovoort), de vereniging mogen slechts giraal geschieden.
Artikel 8.7: Boetelijst publicatie
De boetelijst waarnaar wordt verwezen in het HR, moet bekend worden gemaakt aan het begin van het seizoen aan de leden. Deze boetelijst kan gedurende het hele seizoen geraadpleegd worden op de verenigingssite.
Artikel 8.8: Boetes
Boetes uitgedeeld door externe partijen veroorzaakt door een lid of een team kunnen door de vereniging verhaald worden op dat lid dan wel team.
HOOFDSTUK 9: Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste
Artikel 9.1: Doelgroep Erelid
Voor een benoeming tot erelid van de B.V. Scylla kunnen alleen leden en voormalige leden van B.V. Scylla in aanmerking komen.
Artikel 9.2: Doelgroep Lid van Verdienste
Voor een benoeming tot lid van verdienste van de Scylla kunnen zowel nog in functie zijnde kaderleden, alsmede voormalige kaderleden van de B.V. Scylla in aanmerking komen. Tot kaderleden worden alle personen gerekend die binnen de Scylla een of meerdere functies in het bestuur en/of commissie hebben vervuld.
Artikel 9.3: Eisen voor in aanmerking komen als voordracht
Voor het verkrijgen van de status van erelid of lid van verdienste bestaat in beide gevallen een kwalitatieve en een kwantitatieve eis.

a) De kwalitatieve eis voor de status van erelid luidt: “Kandidaten dienen zich op bijzondere wijze verdienstelijk te hebben gemaakt voor B.V. Scylla.”

b) De kwantitatieve eis voor de status erelid is vastgesteld op het aantoonbaar voltooid hebben van minimaal 5 jaar lid van B.V.Scylla.

Artikel 9.4: Eisen voor in aanmerking komen als voordracht
a) De kwalitatieve eis voor de status van lid van verdienste luidt: “Kandidaten dienen zich door buitengewone ijver en belangstelling te hebben onderscheiden.”

b) De kwantitatieve eis voor de status lid van verdienste is vastgesteld op het aantoonbaar voltooid hebben van minimaal 3 jaar lid van B.V. Scylla.

Artikel 9.5: Bevoegdheid indienen van voordracht
Tot het indienen van een voordracht tot erelid zijn de leden van de B.V. Scylla individueel bevoegd. De voordracht tot lid van verdienste is een individuele bevoegdheid van het bestuur, alsmede van de leden, lid van een der commissies van B.V. Scylla.
Artikel 9.6: Indienen van voordracht
De voordracht tot erelid c.q. lid van verdienste dient schriftelijk te worden aangeboden aan het bestuur.
Artikel 9.7: Beoordeling van voordracht
Indien het bestuur blijkens een te houden stemming in meerderheid positief oordeelt over een voordracht tot erelid, of lid van verdienste, dient hiervan door de voorzitter, of een der bestuursleden, op de eerstvolgende algemene vergadering mondeling melding te worden gemaakt, waarna de algemene vergadering in laatste instantie eveneens door middel van stemming een definitieve uitspraak doet.
Artikel 9.8: Van lid van verdienste naar Erelid
Wanneer een lid van verdienste in een later stadium tot erelid wordt benoemd, vervalt daarmee automatisch het vroegere lidmaatschap van verdienste.
Artikel 9.9: Bekendmaking benoeming
De definitieve benoeming van ereleden en leden van verdienste wordt zo spoedig mogelijk op een passende wijze door de voorzitter, of een der bestuursleden, aan betrokkenen bekend gemaakt, waarna tevens een permanente melding van de nieuw verworven status zal gaan plaatsvinden in het verenigingsorgaan van  B.V. Scylla.
Artikel 9.10: Uitzondering gestelde eisen
Het bestuur kan in haar advies afwijken van het gestelde in de artikel 9.1, 9.2 (beperking benoembaarheid) en/of artikel 9.3 met betrekking tot de kwantitatieve eisen, indien naar haar oordeel sprake is van een incidenteel extreem verdienstelijk functioneren. Bij de besluitvorming zoals bedoeld in lid 7 is in deze situatie telkenmale een 2/3e stemmenmeerderheid van de ledenvergadering vereist.
HOOFDSTUK 10: Overige bepalingen
Artikel 10.1: Onbekendheid met HR
Een beroep op onbekendheid met de bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement wordt niet gehonoreerd.
Artikel 10.2: Niet voorzien
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement, de statuten of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.